IPA II Döneminde uygulanacak Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programının (RYSOP) izlenmesi amacıyla Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü eş başkanlığında ilgili kamu kurumları ve ekonomik ve sosyal paydaşların katılımı ile Sektörel İzleme Komitesi kurulmuştur.

RYSOP Sektörel İzleme Komitesi Görevleri:
•  Projelerin seçimine ilişkin genel kriterleri ve programlama ihtiyaçları çerçevesinde bu kriterlerde yapılacak revizyonları gözden geçirmek ve onaylamak;
•  Her toplantıda hedeflere, planlanan çıktı ve sonuçlara ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmek, mevcut programların ve eylemlerin etkinliğini, verimliliğini, kalitesini, uyumunu, etkisini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve mevcut politika diyaloğu, ilgili ulusal ve bölgesel sektör stratejileri ve ülkedeki çok ülkeli ve/veya bölgesel faaliyetlerle uyumluluğu sağlamak;
•  Yıllık uygulama raporlarını ve eylemlerin finansal gerçekleşmesini gözden geçirmek;
•  Yerinde kontrol, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulgu ve sonuçları ve alınan aksiyonları gözden geçirmek;
•  Yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişine ilişkin konuları ele almak;
•  Program ve proje uygulamalarında karşılaşılan sorunları ve aksiyonları ele almak;
•  Gerekli hallerde program değişikliklerini gözden geçirmek veya eylemlerin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak ve IPA II yardımının verimliliğini, etkinliğini, etkisini ve sürdürülebilirliğini artırmak için program değişiklik talebinde bulunmak;
•  Çerçeve Anlaşmasının 23. ve 24. maddeleri uyarınca alınan bilgilendirme, tanıtım, şeffaflık, görünürlük ve iletişim tedbirlerini gözden geçirmek.

1. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (22 Haziran 2016)

2. Sektörel İzleme Komitesi (17 Mayıs 2017)

3.Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (18 Nisan 2018)

4.Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı (6 Kasım 2018)