Türkiye'nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, gerek iç gerekse dış piyasada rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlanan Rekabetçi Sektörler Programı, Bakanlığımız ile Avrupa Birliği ortak girişimi olarak hayata geçiriliyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Türkiye'nin kalkınma stratejisinde yer alan bir çok öncelikli alanda geliştirilmiş projeye finansal ve teknik destek sağlıyor.  

Rekabetçi Sektörler Programımızın amacı, Türkiye'deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi için KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması, böylelikle  ekonomizin AB ülkeleri seviyesine yükseltilmesi olarak özetlenebilir.

Programın birinci dönemi 2007-2013 arasında uygulandı. Bu dönemde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin daha rekabetçi olabilmek için belirlenen ihtiyaçlarının karşılanmasından, ortak kullanım tesislerinin kurulmasına; yenilikçi teknolojilere zemin ve kaynak sağlanmasından, turizm alt yapısının geliştirilmesine bir çok farklı hedefle yola çıkan projeye (http://rcop.agem.com.tr/projelerimizi-taniyinPROJE SAYFASINA LİNK) mali kaynak aktarıldı.

2014-2020 yıllarını kapsayacak Programın ikinci dönemindeyse Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, ekonomide rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak sağlanması planlanıyor.

 

Birinci Dönem İkinci Dönem
43 Şehir Tüm Türkiye
509 milyon Avro 405 milyon Avro
55 Proje  

 

 

 

Birinci Dönem (2007-2013) 

Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kararlı adımlar atan Türkiye, AB mevzuatına uyumu gerçekleştirmek, AB'nin temelini teşkil eden standartlara erişmek ve ekonomik sosyal değerlerini özümsemek için çalışıyor. Avrupa Birliği hedefine ulaşmak aynı zamanda ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda da ciddi reformların gerçekleşmesini beraberinde getiriyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu reform sürecini de destekleyen ve katılım öncesi mali yardım aracı (kısaca IPA) olarak adlandırılan bir mali destek anlaşması yer alıyor. Yedi yıllık dönemler için planlanan bu mali yardımların ilk dönemi 2013 yılında sona ermiş bulunuyor. Rekabetçi Sektörler Programı, bu dönem içinde planlanan toplam 551milyon Avro kaynağı imalat ve turizm sektöründe belirlenen önceliklere aktarmış bulunuyor.

 

HANGİ ALANLAR DESTEKLENDİ

Rekabetçi Sektörler Programının birinci döneminde, 3 temel öncelik alanında 8 farklı faaliyete yönelik geliştirilen projeler desteklendi.

ÖNCELİK ALANI: İş ortamının iyileştirilmesi

DESTEK VERİLEN FAALİYETLER:

1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi,

2. Finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi,

3. AR-GE, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu altyapısının geliştirilmesi,

4. Turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri.

ÖNCELİK ALANI:  işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi

DESTEK VERİLEN FAALİYETLER:

5. İşletmelere temel bilgi, danışmanlık ve yatırım desteği sağlanması,

6. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.

ÖNCELİK ALANI:  Teknik Yardım:

DESTEK VERİLEN FAALİYETLER:

7. Programın hazırlanmasıi yönetimi,uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin desteklenmesi.

8. Programın ve sonuçlarının kamu oyuna tanıtılması

 

KİMLER FAYDALANDI?

Van'dan, Malatya'ya; Rize'den Hatay'a, kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan 43 ilde hayata geçirilen projeleri tasarlayan ve mali destek alan kurumlar arasında şunlar yer aldı:

•             Kamu kurumları,

•             Sivil toplum kuruluşları,

•             Oda, birlik ve borsa benzeri iş dünyası temsilcisi çatı kuruluşlar,

•             Dernekler, vakıflar, kooperatifler,

•             Üniversiteler,

•             Küçük sanayi siteleri – organize sanayi bölgeleri yönetimleri,

•             Araştırma merkezleri,

•             Belediyeler,

•             Kaymakamlıklar gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

 

 

İkinci Dönem (2014-2020) 

Bu dönem için ayrılan 405 milyon Avro bütçeyle, Rekabetçi Sektörler Programının ülkemiz kalkınma atağına katkısı toplam 1 milyar Avroyu bulmuş olacak.

Yeni döneminde tüm Türkiye'den projelere açık olan Programız, ülke içindeki bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, daha yüksek katma değere sahip ürün ve hizmetlerin dünya pazarlarına sunulması ve KOBİ'ler öncülüğünde ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında önemli bir yere sahip olacak.

Programımızın yeni dönemi için 3 ana öncelik alanı belirlendi. Bu öncelik alanlarına hizmet edecek faaliyetler çerçevesinde geliştirilecek projeler için çağrıya önümüzdeki dönemlerde çıkılması planlanıyor:

 

ÖNCELİK ALANI: Özel Sektörün Geliştirilmesi 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

1. KOBİ'lerin ve işletmelerin desteklenmesi,

2. Sanayi altyapısının geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve depolama tesisleri, iş geliştirme merkezleri vb.),

3. Kümelenme, ağ oluşturma ve KOBİ'lerin uluslararasılaştırılması,

4. Hizmet sektörünün ve altyapısının desteklenmesi (turizm sektörü ve pilot lojistik projeleri başta olmak üzere),

5. Yaratıcı endüstrilerin ve altyapılarının geliştirilmesi (reklamcılık, mimari tasarımlar, endüstriyel tasarımlar, yeni medya ve yazılımlar, film endüstrisi, görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik endüstrisi)

6. Mevzuata ilişkin sadeleştirme,

7. KOBİ'lerin finansmana erişiminin desteklenmesi ve finansal araçların çeşitlendirilmesi.

 

ÖNCELİK ALANI: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

1. Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi (araştırma merkezlerinin/akredite laboratuvarların kurulması, üniversitelerin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi vb.),

2. Ar-Ge ve inovasyonun ticarileştirilmesi

3. Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi (Teknopark ve Ar-Ge merkezlerinin fiziksel altyapısının oluşturulması vb.)

4. Teknoloji transferinin teşvik edilmesi (Teknoloji Transfer Ofislerinin fiziksel altyapısının oluşturulması ve kapasite geliştirme faaliyetleri vb.)

5. Sosyal inovasyonun desteklenmesi (yenilikçi kamu/sosyal hizmetlerinin geliştirilmesi vb.)

6. Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi

7. Enerji verimliliği, temiz teknolojiler, endüstriyel simbiyoz (ortak yaşam) ve yeşil ekonomiler gibi konularda Ar-Ge faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması, bu alanlardaki projelerin desteklenmesi vb.)

 

ÖNCELİK ALANI: Kapasite Geliştirme 

1. Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik teknik yardım,

2. KOBİ Destek Programları uygulayan Ulusal Kurumların kapasitesinin geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK),

3. KOBİ'lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması (Horizon 2020, COSME).

 

KİMLER - NASIL FAYDALANIR?

Rekabetçi Sektörler Programı'nın verdiği mali destek, birinci IPA dönemi için tamamlanmış olduğundan ikinci IPA dönemi için başvuruları web sitemiz veya sosyal medya kanallarımızdan takip edebilir, bültenlerimize üye olup anında haber alabilirsiniz.